• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv      • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

UPK’dan üretim sorununa çözüm önerisi

22 Ocak 2022 Cumartesi 14:00
12
14
16
18

UPK’dan üretim sorununa çözüm önerisi


   ► Ulusal Pamuk Konseyi, 2021 Pamuk Sektör Raporu’nda Türkiye’de pamuk üretimindeki sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardı

           SEZA NUR DEMİRPARMAK      
     Ulusal Pamuk Konseyi (UPK), 2021 Pamuk Sektör Raporu’nu yayınladı. Türkiye’de pamuk üretiminin sorunlarını yüksek üretim maliyeti, verim ve kalite kayıpları, desteklerin etkinleştirilmesi ve pazarlama, sürdürülebilirlik ve farkındalığın geliştirilmesi olarak 4 ana başlık ve 46 maddede toplandı.

“TARIMSAL ÜRETİM GİRDİLERİNİN KDV DÜŞÜRÜLMELİ”
     Yüksek Üretim Maliyeti başlığında, bakanlıkça tarım ilaçları ve mineral gübreler için etkin madde içeriği esasına dayalı tavan fiyatlarının belirlenmesi ve bu fiyatlara belirli aralıklarla güncellenerek denetlenmesi gerektiği aktarıldı. Tarımsal üretim girdilerinin KDV oranlarının düşürülmesi gerektiği belirtilen raporda, “İlaçlamada yüksek kapasiteli, modern teknoloji ürünü makine ve ekipmanlardan küçük büyük bütün çiftçilerin yararlanmalı, bu araçların çiftçi örgütleri ve müteahhitler aracılığında ortaklaşa kullanımı teşvik edilmeli. Makinalı pamuk hasadı, ilaçlama müteahhitlik hizmeti bedellerinde uygulanan KDV yüzde 1’e indirilmeli. Pamuk hasat makinaları ithalatında 5 yaş sınırlaması 10 yaşa yükseltilmeli ya da AB uygulamasına geçilmeli. Zirai ilaçların ve gübrelerin kullanılmasına yönelik eğitim ve yayım çalışmaları yaygınlaştırılmalı. Temel meteorolojik veriler Ziraat Odaları ile paylaşılmalı ve bu verilerin üreticiye ulaştırılması sağlanmalı. Toprak neminin, sıcaklığının ölçülmesi, PH metre kullanımı gibi basit dijital aletlerin çiftçiler tarafından kullanılması teşvik edilmeli. Aşırı gübrelemenin engellenmesi amacıyla toprak laboratuvarları etkin şekilde kullanılmalı, laboratuvarların analiz sonuçları denetlenmeli. Toprakların organik madde miktarını arttıracak uygulamalar teşvik edilmeli ve pilot projelerle ve araştırma çalışmalarıyla desteklenmeli. Sentetik gübreye alternatif yöntemlerin kullanılabilmeleri için gerekli altyapı ve eğitim desteği verilmeli. Zirai ilaçlara alternatif uygulamaların teşviki hem pilot projelerle hem araştırma ve yayım çalışmalarıyla desteklenmeli. Azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim teknikleri yaygınlaştırılmalı” ifadeleri kullanıldı.

“MODERN SULAMA YÖNTEMLERİ YAYGINLAŞTIRILMALI”
     Yanlış sulama nedeniyle tuzlanma, erozyon ve verim kayıplarının önlenmesi için modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiği belirtilen raporda, “Optimal su kullanımı için arazi düzeyinde eğitimler düzenlenmeli. Bilinçsiz, zamansız ve yanlış hasat kimyasalları kullanımını engellemek için eğitimler düzenlenmeli. İlaç ve bayilerinin etkinliği sınırlandırılmalı, ilaçlama kararları uzman danışmanlarca reçetelendirilmeli, ilaç bayileri denetimleri arttırılmalı. Tarım ilaçları satışı barkod sistemine göre yapılmalı, çiftçiler ruhsatlı ilaçları T.C. kimlik no ile ve ÇKS’deki ürünlerine göre alabilmeli ve zirai ilaçlar eczanelerdeki gibi izlenebilmeli” denildi.

“YERLİ ISLAH PAMUK ÇEŞİTLERİ TOHUMCULUĞU TEŞVİKLERLE DESTEKLENMELİ”
     Verim ve Kalite Kayıpları Başlığında, “Kapsamlı bir eğitim ve yayım projesi hazırlanıp uygulanmalı, hasat döneminde ulusal ve yerel televizyon kanallarında yayınlanacak kamu spotları, sokak tanıtımları gibi araçlarla desteklenen bir kampanya düzenlenmeli. Uğranılacak verim ve kayıplarının önemi nedeniyle Thidiazuron etkin maddeli yaprak döktürücülerin yasaklanması kararı değiştirilmeli. Yerli ıslah pamuk çeşitleri tohumculuğu vergi muafiyeti gibi teşviklerle desteklenmeli. Makinalı Pamuk Hasadı yönetmeliği Aydın’daki pilot uygulamadan elde edilen deneyim ışığında güncellenerek diğer pamuk bölgelerini de kapsayacak şekilde uygulanmalı. Çırçır işletmelerinin günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi sağlanmalı, mevcut çalışma usul ve esasları güncellenmeli. İşletmelerin ön temizleme ve kurutma üniteleriyle donatılmaları, depolama kapasitelerinin işledikleri ürün miktarı ve çeşitliliğine uygun hale gelmesi sağlanmalı. Çırçır Ustası ve Pamuk Ustası sayıları belirlenip istihdamları sağlanmalı” diye belirtildi.
     Raporda, “Yangın risklerine karşı alınacak önlemler listesi oluşturularak, işletme içinde bulunması zorunlu yangın tüpü, köpük makinesi sayıları; su tankı ve yer üstü hidrant sayı ve büyüklükleri belirlenmeli, yağmurlama sistemleri, jeneratör vb. ekipmanları bulundurma zorunluluğu getirilmeli. Elektronik kantarların maliyeye e-devlet üzerinden entegrasyonu yapılarak, işletmelere giren ve çıkan ürünlerin anlık takibi sağlanmalı. Kütlü ve lif pamukta ürün güvenliği ve denetimini sağlamak amacıyla hazırlanmış olan Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ ile Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ yenilenmeli ve uygulanması sağlanmalı. Pamuğun araziden çırçır işletmesine sevkinin, ayrıca kalitesinin ve desteklemelerin takibi için ve çırçır işletmelerinin kalite ve standardizasyonu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına da bazı yetkilendirmeler verilmeli; hasat sezonunda denetimler yapılmalı” denildi.

“DESTEKLEME MİKTARI SEZON ÖNCESİNDE İLAN EDİLMELİ”
     Desteklerinin etkinleştirilmesi ve pazarlama başlığı altında, “Pamuk politikalarının belirlenmesi ve uygulamasında ilgili bakanlıklar kurumlar arasında koordinasyon sağlanmalı. Pamuk ekim alanlarının ve rekoltenin uydu teknolojilerinden yararlanılarak parsel bazında hızlı ve güvenli tahminini sağlayan bir ağ kurulmalı. Pamuk ekim tahminleri ÇKS ve Tapu kayıtlarından alınan Parsel Tanımlarıyla birlikte TİKAS ile entegre edilerek yürütülmeli. Destekleme miktarı ülkesel üretim maliyetleri ile küresel ürün fiyatlarının güvenilir tahminlerine göre belirlenerek sezon öncesinde ilan edilmeli; sezon boyunca, özellikle tarla verimi ve üretim maliyetlerinde, beklenmedik olumsuzlukların ortaya çıkması halinde sezon sonunda revize edilmeli. Destekleme en az 3 tercihan 5 yıllık süre için duyurularak uygulanmalı. Desteklemenin orta ve uzun vadeli stratejik kalkınma planları kapsamında pamuk tarımı ve pamuğa dayalı sanayilerimizin gelişmesinde etkin bir kaldıraç olarak kullanılabileceği dikkate alınmalı. Sezon boyunca ve sonunda üretilen ve denetlenen pamuk balya kayıtları ile üretim sonuçları karşılaştırılarak ilan edilmeli. ELÜS’ler üzerinden kütlü pamuk fark ödemesi destekleme miktarının hesaplanmasında, ilgili ticaret borsasınca yayınlanan ‘Sezon Ortalaması Çırçır Randımanı’ değerleri esas alınmalı” diye aktarıldı.

“DEPO KİRASI DESTEKLERİ ARTTIRILMALI”
     Pamuk Lisanslı Depoculuk Sisteminin gelişmesi için depo kirası desteklerinin arttırılması gerektiği belirtilen raporda, “Üreticilerin önündeki diğer büyük bir engel de kütlü pamuklarını lif haline getirmek için aldıkları çırçırlama hizmetinin yüzde 18 KDV’ye tabi olması. Bu engelin ortadan kaldırılması için çırçırlama hizmetinde KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri lisanslı depoculuk desteklerinden yararlanamamakta. Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tamamen üreticilerden oluşan bu kooperatiflerin sistem dışında kalması lisanslı depoculuktan beklenen yararların tabana yayılmasını engellemekte. İlgili yönetmelikte yapılacak bir düzenleme ile bu yanlış acilen düzeltilmeli. Mevcut uygulamada çırçır işletmeleri de lisanslı depoculuk desteklerinden yararlandırılmamakta. Çırçır işletmelerine analiz desteği verilerek bunların da sisteme katılmaları ve bunlar sayesinde lisanslı depoculuk hizmetine erişemeyen küçük çiftçilerin dolaylı olarak sistemden yararlanmaları sağlanmalı. Lisanlı depoculuk kapasitesinin artırılması ile Ürün İhtisas Borsası etkin şekilde çalıştırılabilir. Böylelikle hem üretici ürününü yıl içerisine yayarak satma şansına, tekstil işletmeleri ise daha uzun soluklu ticari bağlantı yapma şansına sahip olacak. Ürün İhtisas Borsasının bir an önce hayata geçirilmesi sağlanmalı” ifadeleri kullanıldı.

“PAMUKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARDI HAZIRLANMALI”
     Sürdürülebilirlik ve Farkındalığın Geliştirilmesi başlığı altında, Ulusal Tarımsal Sürdürülebilirlik Stratejisi belirlenmesi ve desteklenmesi, Ar-Ge, eğitim ve yayım faaliyetleri ve yatırımları bu stratejiye uygun şekilde yürütülmesi gerektiği aktarıldı. Raporda, “Pamukta sürdürülebilirlik standardı hazırlanmalı ve bu standart İyi Tarım Uygulamaları, GMO Free Turkish Cotton Garanti markası Standardı gibi ulusal ve BCI gibi uluslararası diğer standartlarla eşleştirilmeli ve bu standardı uygulatacak ve denetleyecek mekanizmalar kurulmalı. Organik pamuk ve İyi Pamuk Uygulamaları (İPUD) kapsamında üretim yapan çiftçiler prim, sertifikasyon giderlerine katılım vb. yöntemlerle desteklenmeli. GMO Free Turkish Cotton garanti markasının tanıtım ve kullanımı teşvik edilmeli” denildi.


+ Benzer Haberler
» Elektriğe zam ALS’linin nefesini kesti
» Klima ile serinlemenin maliyeti artıyor
» KV indirimi ihracatı ve üreticiyi teşvik edecek
» “Yabancı yatırımcının ilgi odağı olmaya devam ediyoruz”
» Ukraynalı turistin yerini İngiliz dolduracak
» Konut davalarında patlama yaşanıyor
» Tarladaki kimyasalı ‘atıktan gübre’ silecek
» Elektrik zammı yenilenebilir enerjiye talebi artırdı
» Patatesi ucuza yiyemeyeceğiz
» Süt ürünlerinde kriz kapıda!


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 19.05.2022
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni