Pazar, Temmuz 14, 2024

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)


“Ekonomik Ömrünü Tamamlamamış Sayaçların Yeni Sayaçlar İle Değişimi” işinin, İZSU İhale Yönetmeliği  21.1.a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 

a) Adresi:Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250-Konak/İZMİR 
b) Telefon ve faks numarası:232-2932525 / 232-2932398
c) Elektronik Posta Adresi:ihale-macarlar@izsu.gov.tr 

2- İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı :Toplam 120.000 adet ekonomik ömrünü doldurmamış sayacın trampa/takas usülüne gore yeni sayaçlar ile değiştirilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer

:

İZSU Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı  Halkapınar Sayaç Atölyesi
c) Süresi :-60- (altmış) Takvim günü

d) Tahmin Edilen Bedeli         : 12.991.388,50-TL  (KDV hariç)

e)  Geçici Teminatı                   : 389.741,66.-TL.

3- İhalenin  a) Yapılacağı yer:
İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 Konak / İZMİR 
b) Tarihi ve saati:24/08/2023 günü, saat: 10:00

c) İhalenin Usulü                      : Kapalı Teklif Usulü (İZSU İhale Yönetmeliği/21.1.a)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1. 2023 yılında alınmış, Kanuni ikametgah belgesi verilmesi ve Türkiye’de Tebligat için adres gösterilmesi,

4.2. 2023 yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin herbirinin (4.2.1) veya (4.2.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin sirkülerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.3.3 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin herbirinin (4.3.1) veya (4.3.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.4 İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.5. İdari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz,

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile noter tasdikli ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

4.7.  İdari Şartnamenin 16. Maddesinde yazılı esaslara göre ve şartname ekinde yer alan örneğine uygun düzenlenmiş teklif mektubu; 

4.8. İhale tarihi itibariyle, idari şartnamenin 8. maddesinin H fıkrasının (veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin (idari şartname ekindeki örneğine uygun) taahhütname.

5. İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içersinde İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 İhaleler Şube Müdürlüğü Kat:3 adresinde görülebilir. Aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.

6. Teklifler,  en geç ihale tarihi ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No:16 Zemin kat Konak / İZMİR adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. Tekliflerin, İZSU Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği’ne ihale saatinden önce ulaştırılması şarttır. Her ne sebeple olursa olsun postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

8. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

9.Tekliflerin açılma zamanı için, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumuna bağlı TRT-1 televizyonu saat ayarı esas alınacaktır.

10. İdaremiz,2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir. 

11. İzsu İhale Yönetmeliği’ne  www.izsu.gov.tr  adresinden ulaşılabilir.

12. İsteklilerin teklifleri ile birlikte;

– İmalatçıya ait TS EN ISO 4064-1’e veya dengi uluslararası standartta uygunluk belgesi,

– Sayaçların insan sağlığına zararlı maddeler içermediğine ve içme suyunda kullanılabileceğine dair ülkemizden veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde onay kuruluşlarından alınmış hijyenlik sertifikası (insan sağlığına zararlı olmadığına dair belge) sunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.