Pazar, Nisan 21, 2024

128 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alım İşi Buca Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI MÜDÜRLÜKLERİ VE EK HİZMET BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 128 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/960053
1- İdarenin
a) Adı:BUCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:MENDERES CADDESI NO: 85 BELEDİYE SARAYI 35150 BUCA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası:2324391010 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu mal alımın

a) Adı:DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI MÜDÜRLÜKLERİ VE EK HİZMET BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 128 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:MİKTARI: 128 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ OLUP, TÜRÜ: MAL ALIMIDIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:BUCA BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI MENDERES CADDESİ NO: 85 BUCA İZMİR ADRESİNDE BULUNAN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi:ALINMASI PLANLANAN KIRTASİYE MALZEMELERİ BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLERİN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK AMACIYLA ALINACAĞINDAN BAZI ÜRÜNLERİN PEYDER PEY TESLİMİ GEREKEBİLİR. BU DURUMDA TESLİM EDİLEN ÜRÜNLERİN HAKEDİŞ İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. İLK ETAPTA TESLİM EDİLEMEYEN VEYA DAHA SONRA TESLİM EDİLEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ TESLİM SÜRESİ İÇERİSİNDE HAKEDİŞ İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İKİ GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.


3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:13.10.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):BUCA BELEDİYESİ, ANA HİZMET BİNASI VALİ RAHMİ BEY MAHALLESİ MENDERES CADDESİ NO: 85 BUCA İZMİR ( 3.KAT 306 NO’LU DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


#ilangovtr

Basın İlan No: 01891806