Pazar, Haziran 16, 2024

Sınav yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete

Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin 3’üncü maddesi değiştirildi. 1’inci maddeye göre, Yönetmelik, Dışişleri Bakanını, Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını, Giriş sınavı: Bakanlıktaki belirli bir memuriyet grubuna atanacaklar için Bakanlıkça açılan sınavı, Kategori: Sınav duyurusunda kontenjan belirlenerek ilan edilen, adayların öğrenim dallarına veya yabancı dillerine göre başvurabilecekleri bölümü, KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını, Personel Genel Müdürü: Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürünü, Personel Genel Müdürlüğü: Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü ve YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını kapsıyor.


‘Dairesi Başkanlığına’ ibaresi ‘Genel Müdürlüğüne’ olarak değiştirildi

2’nci maddede, aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasına, ‘Bakanlık’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uzman’ ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ‘Dairesi Başkanlığı’ ibaresi ‘Genel Müdürlüğü’ şeklinde değiştirildi. 3’üncü maddede, aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Dairesi Başkanlığına’ ibaresi ‘Genel Müdürlüğüne’ olarak değiştirildi.

Sonuç belgesi olmayan adayların 4 yıllık fakülteden mezun olması gerekiyor

4’üncü maddede, aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasının bendine ‘Sınav duyurusunda’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘kategorilere göre’ ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ‘Sınav duyurusunda’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘kategorilere göre’ ibaresi eklendi. Aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavları için, İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri hariç olmak üzere; sınav duyurusunda belirlenecek yabancı dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ülkelerdeki üniversitelerin lisans düzeyinde ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmaları halinde sınava başvurabilirler. Bu kişiler sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

Kadro sayısı geçilmediğinde boş kalan kadro sayısı kadar diğer kategorilere geçilecek

5’inci maddede, aynı Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasına ‘öğrenim dalları’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘kategorileri’ ibaresi eklendi. 6’ncı maddede, aynı Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi. Yazılı ve sözlü puan hesaplamalarında aritmetik ortalama usulü kullanılır. Yazılı ve sözlü aşamaların her birinin nihai puan ortalamalarındaki ondalık artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çevrilir. 7’nci maddede, aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi. Adayların giriş sınavında aldıkları nihai puan eşit olduğu takdirde, başarı sıralamasında sözlü sınav sonucu dikkate alınır. Bunların da eşit olması halinde sırasıyla Türkçe ve birinci yabancı dilde kompozisyon oturumlarında alınan puanlara göre sıralama yapılır. Giriş sınavları sonucunda, her bir sınav için belirlenebilecek kategorilerden birinde ilanda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmeyecek şekilde söz konusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.

Neque porro quisquam est, qui dolorem

8’inci maddede, aynı Yönetmeliğin 21’inci maddesinin birinci fıkrasına ‘KPSS ve’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ikinci fıkrada düzenlenen istisnalar hariç olmak üzere’ ibaresi eklendi. Giriş sınavında, İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri hariç olmak üzere; sınav duyurusunda belirlenecek yabancı dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ülkelerdeki üniversitelerin lisans düzeyinde ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmaları halinde sınava başvurabilirler. Yönetmelik 5 Ağustos Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin hükümlerini ise Dışişleri Bakanı yürütüyor.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM